Wet & regelgeving

                               “vaardigheid is kunst, rechtvaardigheid is wet”

Hieronder zijn een aantal links naar  wetten en regelgeving weergegeven die vaak gerelateerd zijn aan vastgoed in algemene zin.

Wetten:

 1. Onteigeningswet;
 2. Wet voorkeursrecht gemeenten (WVg);
 3. Woningwet;
 4. Wet ruimtelijke ordening (Wro);
 5. Wet geluidhinder (WGH);
 6. Wet geurhinder en veehouderij (Wgv);
 7. Wet milieubeheer (Wm);
 8. Natuurschoonwet 1928 (NSW);
 9. Flora-en Faunawet;
 10. Boswet;
 11. Pachtwet (boek 7 BW, titel 5);
 12. Pachtprijzen besluit:
 13. Uitvoeringsbesluit Pacht:
 14. Reconstructiewet concentratiegebieden

Regelgeving/verordeningen/vergunningen:

Vaak zijn wetten verankerd in regelgeving, verordeningen, vergunningen, procedures etc. hieronder zijn aantal links weergegeven waar u vrij eenvoudig informatie kunt inwinnen:

 1. Bestemmingsplan
 2. Bouwvergunning
 3. Regels,  (milieu-) vergunningen en subsidies
 4. Regelgeving van alle overheden