Wet Voorkeursrecht gemeenten

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) biedt gemeenten de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden ten behoeve van zichzelf een recht van eerste koop te vestigen op daartoe aangewezen gronden/opstallen. Een dergelijke vestiging heeft tot gevolg dat de eigenaar van de met het voorkeursrecht belaste grond en/of beperkt gerechtigden niet meer vrijelijk mogen vervreemden, doch die eerst hun eigendom (danwel recht) bij vervreemding, aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

Wanneer mogen dergelijke voorkeursrechten gevestigd worden, is natuurlijk de eerste vraag wat u rechten en plichten zijn maar nog belangrijker is hoe behaalt u het meeste voordeel, hoe gaat dat in zijn werk en wat is de samenloop met de procedures op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.  Soms zijn er ontwijkingsconstructies en dit vereist altijd voorwerk.

Wij zijn in staat in onderhavige problematiek de juiste weg te bewandelen.