Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Meertens Vastgoed BV

1


Alle opdrachten worden, onder uitsluiting van artikel
7: 404 en 7: 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek,
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd
door Meertens Vastgoed BV.

2


De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop
de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
aanspraak geeft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens voornoemde verzekering wordt uitbetaald, is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Meertens Vastgoed BV
in het kader van de opdracht ontvangt. Een kopie van deze
verzekeringspolis ligt op ons kantoor ter inzage
en wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

3


Meertens Vastgoed BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van,
zo mogelijk in overleg met de cliënt, bij de uitvoering van
de opdracht in te schakelen derden.

4


De rechtsverhouding met Meertens Vastgoed BV wordt
uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen met
Meertens Vastgoed BV worden bij uitsluiting beslist
door de Nederlandse rechter.

5


Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve
van eventuele vennoten van Meertens Vastgoed BV,
bestuurders van de praktijkvennootschappen, alsmede aan
Meertens Vastgoed BV verbonden personeel.